top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Obsah:

  1. Všeobecné ustanovenia

  2. Objednávka

  3. Cena produktov a služieb

  4. Platobné a dodacie podmienky

  5. Zabezpečenie

  6. Garancia a  záruka spokojnosti

  7. Odstúpenie od zmluvy

  8. Zodpovednosť za obsah webu

  9. Ochrana osobných údajov

  10. Záverečné ustanovenia

 

 1. Všeobecné ustanovenia

Všetky informácie týkajúce sa objednávok poskytuje predávajúci na stránke www.biznisbady.sk, bližšie informácie môžete získať aj na adrese www.biznisbady.sk/kontakty alebo prostredníctvom emailu biznisbady@biznisbady.sk

 

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup na webovej stránke www.biznisbady.sk.

 

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je GET A CLIENT Media, s.r.o., Dunajská 7614/8, Bratislava 81108, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel : Sro , Vložka číslo :124163/B IČO: 51210932, DIČ: 2120634087 (nie je plátcom DPH), tel.: +421 902 750019, E-mail: info@biznisbady.com (ďalej len "predávajúci").

Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy produktu alebo služby, ktorý predávajúci ponúka.
 

Vzťahy medzi predávajúcim  a kupujúcim – spotrebiteľom, neupravené obchodné podmienky sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

 2. Objednávka

Kupujúci objednáva vybrané produkty alebo služby vyplnením elektronického formulára objednávky. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, tzn. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednané produkty a služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu služieb.

3. Cena produktov a služieb

Predávajúci nie je plátcom DPH.

 

Všetky ceny za produkty a služby na stránke wwww.biznisbady.sk sú uvádzané s DPH.

4. Platobné a dodacie podmienky

Platiť za produkty a služby môže kupujúci prevodom na účet predávajúceho na základe vystavenej faktúry. Na základe odoslanej objednávky vystaví predávajúci faktúru, ktorú pošle kupujúcemu e-mailom. Túto platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:
a) prevodným príkazom zo svojho účtu,
b) priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho

 

Platba je možná len v mene EUR.

Dodacia lehota na produkty v ponuke predávajúceho je vo väčšine prípadov do 24 hod. od pripísania platby na účet predávajúceho. Vo výnimočných prípadoch je dodanie max. do 3 pracovných dní.

Dodacie podmienky na služby konzultačného programu (Instanavigátor) a správy sociálnych sietí (SOCIAL MEDIA SOS) sa riadia na základe predchádzajúcej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim.

5. Zabezpečenie

Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

 

6. Garancia a  záruka spokojnosti

Spoločnosť GET A CLIENT Media, s.r.o. za svoje produkty ručí zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí. Pokiaľ by ste do 21 dní od zaplatenia usúdili, že služby BIZNISBADY nespĺňajú vaše očakávania, vrátime vám peniaze naspäť. Garancia sa nevzťahuje na ONLINE PROGRAMY a individuálnu jednorázovú konzultáciu.

 

7. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci je v súlade so zákonom 102/2014 § 7 ods. 1, oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona "od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal prevzal produkt) do 14 dní odo dňa prevzatia. Nevzťahuje sa na online produkty, ktoré už boli aktivované registráciou a prihlásením sa do členskej zóny.   

Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 u predávajúceho elektronickou formou na tento email: biznisbady@biznisbady.sk s prehlásením, že od zmluvy odstupuje a priložením kópie faktúry/ daňového dokladu a dátumu nákupu. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcou kúpnej cene online produktu. Čiastka bude vrátená najneskôr do 30 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy. Čiastka bude vrátená bankovým prevodom. Pod odstúpení od zmluvy bude zablokovaný prístup do členskej zóny zaplateného online programu.

 

8. Zodpovednosť za obsah webu

Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a produkty a služby a ceny, môžu byť kedykoľvek zmenené bez predchádzajúceho.

 

9. Ochrana osobných údajov

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti GET A CLIENT Media, s.r.o. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdete na stránke 

https://biznisbady.wixsite.com/biznisbady/ochrana-osobnych-udajov

 

10. Záverečné ustanovenia

Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170 http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku

Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 29.12. 2019

V Bratislave, dňa 29.12.2019

bottom of page